นายอนุสรณ์ แน่นอุดร

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา 2559
๐ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2563
๐ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2560
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2560-2561 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลกรรม (SICU) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
๐ 2553-2560 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, รัชพร ศรีเดช, อนุสรณ์ แน่นอุดร 2564 บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 ม.ค-มี.ค 2564 (หน้าที่ 52-60) 0.8 [TCI1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปรางค์ จักรไชย, รัชพร ศรีเดช,อนุสรณ์ แน่นอุดร 2563 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมที่บ้าน วารสารพยาบาลและการศึกษา Vol. 13 No. 1 (2020): January-March 0.6 [TCI2]
ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, พรภิรมย์ หลงทรัพย์,อนุสรณ์ แน่นอุดร,รัชพร ศรีเดช 2562 ทัศนคติต่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บทความโปสเตอร์นำเสนอการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง ยาสูบกับสุขภาพปอด : บทบาทพยาบาล ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ -
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน