รูปแบบที่ 2 (กรณีขอกู้ยืม) การชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการแบ่งชำระและกู้ยืมกองทุน มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

การชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการแบ่งชำระและกู้ยืมกองทุน มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

    1. นักศึกษาต้อง Download แบบคำร้องทั่วไป รข.01 จากเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ www.nurse.rmutt.ac.thคลิก
    2. นักศึกษาให้ส่งใบคำร้อง (ตัวจริง) ที่ลงนามถูกต้องของนักศึกษาและผู้ปกครอง กลับมาที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
    3. นักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท และค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท ผ่านธนาคารตามใบแจ้งยอดค่าบำรุงการศึกษาฯ โดยดาวน์โหลด จาก Email ของนักศึกษา หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากทางคณะเรียบร้อยแล้ว
    4. นักศึกษาส่งสำเนาหลักฐานการชำระค่าบำรุงการศึกษาฯ  ทางไปรษณีย์ มาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110 ระหว่างวันที่
    5. ลงทะเบียนและกรอกรายละเอียด กองทุน กรอ./กยศ. e-Studentloan 

สิทธิ์และโอกาสการกู้ยืมทางการศึกษา