ว่าที่ร้อยตรี มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์

นักวิชาการสารสนเทศ

025493310


งานที่รับผิดชอบ
๐ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐ งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
๐ งานรับเข้านักศึกษา
ประวัติการศึกษา
๐ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2559
๐ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556
๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (อิเล็กทรอนิกส์)
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2552