ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


  Document
  ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
  1. Maternal and Child Health Journal
  2. Archives of Gynecology and Obstetrics
  3. American Journal of Obstetrics and Gynecology MFM

  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  1. Accident and Emergency Nursing
  2. East Asion Community Review
  3. Journal of Community Health
  4. Journal of Community Health Nursing (Online)

  ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  1. Journal of neonatal of Nursing
  2. Journal of Pediatric Oncology Nursing
  3. Newborn and Infant Nursing
  4. Journal of Pediatric nursing

  ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  1. Achives of Psychiatric Nursing
  2. Journal of Professional Nursing
  3. Archives of Psychiatric Nursing

  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  1. Geriatric Nursing
  2. Intensive and Critical Care Nursing
  3. The Journal for Nurse Practitioners
  4. Asian Nursing Research
  5. BMC Nursing

  ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
  1. Nurse Education in Practice
  2. Applied Nursing Research

  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน