หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ : พย.บ.
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : B.N.S.
จำนวนหน่วยกิต : 140
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

สถานภาพหลักสูตร :

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่ เป็นคนดี คนเก่ง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของสังคม
 3. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
 4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
 5. ให้บริการทางวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคม โดยเน้นการส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟู และรักษาแบบองค์รวม
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศและสากล
 7. ทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา : พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นพยาบาลประจําสถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

ระยะเวลาการศึกษา : 4 ปี
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
จำนวนที่รับ: เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

คะแนนที่ใช้สอบ: GPAX O-Net GAT PAT2 (ตามประกาศรับสมัครในแต่ละรอบ)

แผนการรับนักศึกษา เป็นไปตาม รูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ติดตามได้จาก https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=11392

สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แหล่งฝึก

 • โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กทม.
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)