คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q: ปีการศึกษา 2563 เปิดรับเมื่อไหร่
A: เปิดรับสมัครตามระบบ TCAS รอบ 2 (โควต้า) 6 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2563 ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร คลิก >> https://apply.rmutt.ac.th/register.php 

Q: ต้องจบสายอะไร ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) เท่าไหร่
A:ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) 

 • โดยมี การเรียนตามแผนดังนี้
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 4 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
 • ต้องมีผลการเรียนกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 148 เซนติเมตร
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
 • ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30
 • สอบสัมภาษณ์
 • ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำผลการตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่ www.nurse.rmutt.ac.th จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ยกเว้นคลีนิค) มาประกอบการสอบสัมภาษณ์ด้วย คลิก https://www.nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=295
 • ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร คลิก

Q: มหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือเอกชน

A: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ (ตั้งแต่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548)

Q: ค่าเทอมเท่าไหร่
A: ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 

 • ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
 • สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาล (ปี 3-4) ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
  (อ้างอิงมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)

Q: ทุนการศึกษา
A: กองทุนสำหรับการศึกษามีดังนี้

 1. นักศึกษาทุกคนสามารถรับสิทธิ์ กองทุนเพื่อการศึกษา ตั้งแต่แรกเข้า ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท (ปีละไม่เกิน90,000บาท)
 2. กองทุนจากโรงพยาบาล
  • นักศึกษาพิจารณารับทุนจากโรงพยาบาลที่มอบให้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
   รายละเอียดเป็นไปตามแต่ละโรงพยาบาลกำหนด
 3. กองทุนจากมหาวิทยาลัย
  การคัดเลือกจากกรรมการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ทุนนวัตกร
  • ทุนเพชรราชมงคล
  • ทุนนักศึกษาขาดแคลน
  • ทุนต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Q: หอพักนักศึกษา
A: หอพักเฉพาะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยแยกชาย-หญิง ห้องพักปรับอากาศ 2 คน ต่อ 1 ห้องนอน (รายละเอียดคลิก)