สนใจสมัครเรียนคณะพยาบาลศาสตร์

กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6
สนใจสมัครหลักสูตรปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี)
เปิดการรับสมัครในปีการศึกษา 2565
ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา)

รับสมัคร 12 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2565

ตามระบบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน)

รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565ผ่านระบบ TCAS

ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

รับสมัคร 25-30 พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็ปมหาวิทยาลัย
ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2565
สนใจสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

รับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2564 - 4 มีนาคม 2565
ด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 9 มีนาคม 2565
สอบคัดเลือก : 12 มีนาคม 2565
เปิดภาคการศึกษา : 4 กรกฏาคม 2565