คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q: ปีการศึกษา 2563 เปิดรับเมื่อไหร่
A: เปิดรับสมัครตามระบบ TCAS
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ประมาณ 2 ธันวาคม 2562 และรอบอื่นๆ 
กำหนดการรับสมัคร https://www.nurse.rmutt.ac.th/?p=5179

Q: ต้องจบสายอะไร ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) เท่าไหร่
A: ผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เทอมสุดท้าย 2.00 ขึ้นไป
ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร คลิก

Q: มหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือเอกชน

A: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ (ตั้งแต่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548)

Q: ค่าเทอมเท่าไหร่
A: ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา อัตราค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 100,000 บาท ต่อภาคการศึกษาปกติ จำนวน 8 ภาคการศึกษา ชำระเป็นรายภาคการศึกษา ลงทะเบียนตามแผนการเรียนภาคฤดูร้อน(Summer) ไม่จัดเก็บค่าลงทะเบียน (ฟรี) อ้างอิง ประกาศ

Q: สิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา
A: ท่านจะได้รับสิ่งที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้ท่าน ดังนี้

 1. เครื่องแต่งกายพยาบาล
 2. หอพักภายในมหาวิทยาลัย
 3. เอกสารประกอบการเรียน
 4. คอมพิวเตอร์พกพาให้ยืมเรียน
 5. สอนเสริมภาษาต่างประเทศ
 6. สอนเสริมคอมพิวเตอร์
 7. สอนเสริมทักษะอื่นๆ
 8. รถรับ-ส่งในการเดินทางฝึกปฏิบัติ ในโรงพยาบาลที่กำหนด
 9. ติวเข้มเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 ของสภาการพยาบาล ในชั้นปีที่ 4
 10. สิทธิ์ในการเข้าชมรมของมหาวิทยาลัย
 11. สวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่นักศึกษา
 12. สนามกีฬามาตรฐาน
 13. สารสนเทศ ห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้

รายละเอียด สิ่งที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้ คลิก

Q: ทุนการศึกษา
A: กองทุนสำหรับการศึกษามีดังนี้

 1. กองทุนเพื่อการศึกษา ตั้งแต่แรกเข้า สำหรับนักศึกษาทุกคน
 2. กองทุนจากโรงพยาบาล
  • นักศึกษาพิจารณารับทุนจากโรงพยาบาลที่มามอบให้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
   รายละเอียดตามแต่ละโรงพยาบาลกำหนด
 3. กองทุนจากมหาวิทยาลัย
  การคัดเลือกจากกรรมการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ทุนนวัตกร
  • ทุนเพชรราชมงคล
  • ทุนให้เปล่า
  • ทุนต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Q: ค่าเทอมแบ่งชำระได้หรือไม่
A: กรณีรับสิทธิ์กองทุนกรอ.หรือกยศ. จะได้รับสิทธิ์แบ่งชำระค่าเทอมได้ 2 งวดต่อภาคการศึกษา ดังนี้

 1. งวดที่ 1 จำนวน 30,000 บาท ชำระช่วงเปิดภาคการศึกษา
 2. งวดที่ 2 จำนวน 25,000 บาท ชำระช่วงก่อนปลายภาค 2 สัปดาห์
 3. กองทุน กรอ./กยศ. จะชำระส่วนของกองทุน 45,000 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

นักศึกษาแรกเข้าที่รับสิทธิ์ ต้องเขียนใบคำร้องเพื่อขอรับสิทธิ์แบ่งชำระค่าเทอม (รข.01)

Q: หอพักเป็นอย่างไรชำระเท่าไหร่
A: หอพักภายในมหาวิทยาลัย ฟรี
หอพักประเภทหอแยกชาย-หญิง ห้องนอนห้องละ 2 คน รายละเอียดหอพัก คลิก