งานบริการนักศึกษา

งานบริการนักศึกษา

 1. บริการให้คำปรึกษาและทดสอบทางจิตวิทยา
 2. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS)
 3. บริการสนเทศและฝึกอบรม
 4. บริการจัดหางานและเสริมประสบการณ์อาชีพ
 5. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 6. บริการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

บริหารหารายได้ระหว่างเรียน 

 1. กองบริหารงานบุคคล www.job.rmutt.ac.th
 2. Fanpage ที่นี้ มีงานทำ https://www.facebook.com/rmutt.job/
 3. กองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/SD.Rmutt/

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

 1. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 2. งานทุนการศึกษา
  • ทุนการศึกษาให้เปล่า
   • ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย
   • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 (เจ้าของทุนเป็นผู้ระบุ)
   • มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร
   • คุณสมบัติเฉพาะเจ้าของทุนเป็นผู้กำหนด เช่น คณะ สาขาวิชา ผลการเรียน เป็นต้น
  • ทุนยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา
   • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี
   • เป็นนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ
   • เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินอย่างฉุกเฉิน
   • เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี
   • ไม่เป็นนักศึกษาที่ยังค้างชำระเงินกู้ยืมฉุกเฉินไม่ครบ
   • ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  • กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
 3. งานทหารและงานวิชาทหาร
 4. งานประกันอุบัติเหตุ
  • เบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
   • กรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
   • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
   • กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • หลักฐานที่ใช้เบิก
   • ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล (ฉบับจริง)
   • ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
   • บัตรประจำตัวประชาชน,บัตรประจำตัวผู้ทำประกัน
  • ติดต่อฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2549 3684, 0 2549 3022, 0 2549 3674-5

   ติดต่อสอบถามข้อมูลงานกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ที่
   นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์ : นักกิจการนักศึกษา 0 2549 3123