นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์

นักกิจการนักศึกษา

025493123


งานที่รับผิดชอบ
๐ งานกิจการนักศึกษา
ประวัติการศึกษา
๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561
๐ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2555