ทำเนียบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  30 มิถุนายน 2559 - 16 ธันวาคม 2562
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  25 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน
  ข้อมูลเพิ่มเติม