ทำเนียบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
 • พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์

  ผู้ดำเนินการก่อตั้ง และรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  20 มกราคม 2559 –29 มิถุนายน 2559
  ผลงานและงานวิจัย
 • รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  30 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน
  ผลงานและงานวิจัย