นางสาวสุภาวดี นาคสุขุม

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2544
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2533

อื่นๆ
๐ วุฒิบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติตรวจรักษาโรคเบื้องต้น (หลักสูตร 4 เดือน) พ.ศ.2553

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2560-2561 อาจารย์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
๐ 2559-2560 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี
๐ 2533-2559 พยาบาลวิชาชีพ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิชาการ
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
อุมาสวรรค์ ชูหา,พัชรา สมชื่อ, สุภาวดี นาคสุขุม, ปุณรดา พวงสมัย,รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์,จริยา มงคลสวัสดิ์ 2562 บทความวิชาการ ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 0.60 [TCI 2]
อุมาสวรรค์ ชูหา, สุภาวดี นาคสุขุม, 2561 การจัดการความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังคลอด วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 151-158 0.60 [TCI 2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน