นางสาวปุณรดา พวงสมัย

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2562 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2557-2562 อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๐ 2551-2554 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลศิริราช

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
สุณี เวชประสิทธิ์, ปุณรดา พวงสมัย,ทัศนีย์ ทองประทีป. 2562 การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ วารสารเกื้อการุณย์, 26(1), 170-186. 0.60 [TCI2]
อุมาสวรรค์ ชูหา,พัชรา สมชื่อ, สุภาวดี นาคสุขุม, ปุณรดา พวงสมัย, รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์ และจริยา มงคลสวัสดิ์ 2562 ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21:ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, 16(2), 176-186 0.60 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน