นางอุมาสวรรค์ ชูหา

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2560-2562 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
๐ 2552-2560 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยราชธานี (อุบลราชธานี)
๐ 2551 พยาบาลปฏิบัติการประจำหอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๐ 2541-2543 พยาบาลปฏิบัติการประจำ โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิชาการ
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
อุมาสวรรค์ ชูหา,สุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์,ธีรเสฏฐ์ ศิราธนานนท์, เพชรไพลิน พิบูลย์เกษม, ศิริภัททรา จุฑามณี 2562 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอน ในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 0.60 [TCI 2]
อุมาสวรรค์ ชูหา,สุภาวดี นาคสุขุม,ปุณรดา พวงสมัย 2562 บทความวิชาการ ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 0.60 [TCI 2]
อุมาสวรรค์ ชูหา, สุภาวดี นาคสุขุม 2561 การจัดการความเจ็บปวดแผลฝีเย็บหลังคลอด วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 151-158 0.60 [TCI 2]
อุมาสวรรค์ ชูหา, ราตรี ช่วยสุข. 2560 ผลของการนวดมดลูกต่อการหดรัดตัวของมดลูกระยะเวลาที่ใช้ในการนวดในมารดาหลังคลอด วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 2560; 20 (3): 41 – 52. 0.60 [TCI 2]
เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, วารี วณิชปัญจพล, อุมาสวรรค์ ชูหา และ รุ่งนภา กุลภักดี. 2560 ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของพยาบาลผู้ดูแลในแหล่งฝึกปฏิบัติ ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 2560; 20 (2): 1 – 9. 0.60 [TCI 2]
เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ชลิตา สุขวรรณ์, นวลใย พิศชาติ, จีรวรรณ พรหโมบล, วารี วณิชปัญจพล และ อุมาสวรรค์ ชูหา. 2560 การศึกษาปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการพยาบาลในคลินิกอย่างมีประสิทธิผลของพยาบาลทหารบก. วารสารพยาบาลทหารบก 2560; 18 (3): 201 – 208. 0.80 [TCI 1]
เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, นวรัตน์ สุทธิพงค์, ฐิตารีย์ ศรีหาเวช และ อุมาสวรรค์ ชูหา. 2560 ความรู้สึกต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในกิจกรรมการพยาบาลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกร้องเรียนทางด้านจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน. วารสารเกื้อการุณย์ 2560; 24 (2):113 – 129. 0.60 [TCI 2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน