นางสาวจิราวรรณ ศิริโสม

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2547

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 3 สิงหาคม 2558 - 31 มีนาคม 2562 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๐ 18 เมษายน 2548-2 สิงหาคม 2558 อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, นิยม มาชมภู, จิราวรรณ ศิริโสม 2564 ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ: อาหารป้องกันภาวะสมองเสื่อม วารสารพยาบาล, 70 (3) 39-48 2021 0.8 [TCI 1]
ประเภทบทความการประชุมวิชาการ
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Vanida Durongrittichai, Kamolthip Kungthumnium, Nopanut Jampatet,Somruidee Kerativanichsathien, and Jirawun Sirisome. 2561 THE COMPARISON OF PERSONAL, FAMILY AND WORKING CHARACTERISTICS OF DISPARITY AGING TO HEALTH AND SOCIAL WELFARE ACCESSIBLE. The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture Smart City and Urban Resiliency Bangkok, May 21 -22, 2018 -
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน