นางนพภัสสร วิเศษ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
๐ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 2539

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2561-2562 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๐ 2555-2561 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก
๐ 2546-2555 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยงานจิต-สังคมบำบัด) หน่วยงานจิต-สังคมบำบัด โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก
๐ 2539-2546 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, อ.ประภาส ธนะ, อ.รัชพร ศรีเดช, อ.นพภัสสร วิเศษ 2563 ประสิทธิภาพของการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษา เรื่องการเลิกบุหรี่ทางออนไลน์ในสถาบันการศึกษา ในแกนนำพยาบาล. วารสารพยาบาล, 69 (1), 36-43 0.80 [TCI 1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, นพภัสสร วิเศษ. 2562 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเองและพฤติกรรมอยากดื่มสุราของผู้ป่วยโรคติดสุราในชุมชน จังหวัดสระแก้ว วารสารพยาบาล, 68(3), 64-71 0.8 [TCI1]
สุธีร์ รัตนมงคลกุล, ดวงเดือน รัตนมงคลกุล, สุคนธ์ วรรธนะอมร, นิลภา จิระรัตนะวรรณะ, เดือนเพ็ญ สาคร, ผกามาศ นฤนาทวานิช,นพภัสสร วิเศษ, ธษิดา เดชานนท์, รุ่งทิพย์ จันทราช, ตติยา สันติผลธรรม 2561 การจัดการศูนย์พักพิงจังหวัดนครนายกในภาวะวิกฤติอุทกภัย 2554:การจัดการด้านสุขภาพ. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 25 (1). 64-79 0.8 [TCI1]
นพภัสสร วิเศษ, วิภา เพ็งเสงี่ยม, สิริกร สุธวัชณัฐชา 2561 ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อสภาวะสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 12 (1). 41-50 0.8 [TCI1]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน