รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ประวัติการศึกษา

๐ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
๐ ครุศาสตรบัณฑิต พยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520
๐ ประกาศนียบัตรแพทย์ศาสตรศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
๐ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2515
๐ อนุปริญญาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2515
๐ Certificated in Practical Child Care, Ware College ,Hertfordshire, UK พ.ศ.2523
๐ Cert. Fellow Australia Chancellor, Monash University Charle Sturt University Australia พ.ศ.2445
๐ ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการอุดมศึกษาระดับสูง รุ่น 16 ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
๐ ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาล รุ่น 3 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ พ.ศ.2554

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2562 -ปัจจุบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2560 -2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน วิทยาลัยเชียงราย
๐ 2552 -2560 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๐ 2540 -2552 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๐ 2538 –2540 วิทยาจารย์ ระดับ 8 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
๐ 2522 –2538 นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข
๐ 2520 –2522 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาล สูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๐ 2516 –2518 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์อื่นๆ ด้านวิชาชีพการพยาบาล

๐ 2560-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล
๐ 2550-ปัจจุบัน อนุกรรมการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ สภาการพยาบาล
๐ 2553 -2557 รองเลขาธิการสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล
๐ 2550 -2557 กรรมการสภาการพยาบาลประเภทเลือกตั้ง สภาการพยาบาล
๐ 2553 -2554 ประธานที่ประชุมคณบดีและสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ ที่ประชุมคณบดีและสถาบันการศึกษาการพยาบาลของรัฐ

ประสบการณ์อื่นๆ ด้านบริหาร

๐ 2560-2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเชียงราย
๐ 2560-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากสกอ มหาวิทยาลัยราชธานี และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๐ 2554 -2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
๐ 2552 -2560 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๐ 2548 -2551 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๐ 2544 -2548 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รองคณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านบริหาร
๐ 2537 -2538 รองผู้อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค ฝ่ายบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
๐ 2530 -2537 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
๐ 2533 -2537 หัวหน้างานฝึกอบรมกองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
นฤพนธ์ นิลแก้ว, พูลสุข หิงคานนท์ 2563 ปัจจัยที่มีอิทธืพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดเชียงราย (Factors affecting the participation of the community leader in Academic Service of KanchanaphisekChiengrai Technical College) วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2563 0.6 [TCI2]
สมชาติ ชาญไชย, พูลสุข หิงคานนท์ 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะประจำสายงานของครูกับบทบาทของครูผู้สอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กลุ่มที่ 6 วังกัดสำนักงานบริหารงานศึกษาพิเศษ The Relationship between the Teacher’s Functional Competencies and Teacher’s Role at Suksasongkhro School group 6 Bureau of Special Education Administration) วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่13 ฉบับที่1 ม.ค.-เม.ย. 2563 0.6 [TCI2]
พร้อมพงศ์ รักประชา, พูลสุข หิงคานนท์, อิศเรศ จันทร์เจริญ 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารวิชาการกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36The Relationship between the Teacher’s Participation of Academic Administration and Academic Administration at Education Institution of Secondary Educational Service Area office 36 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่13 ฉบับที่1 ม.ค.-เม.ย. 2563 0.6 [TCI2]
วัชรี มนัสสนิท, จักรพันธ์ ชัยทัศน์, พูลสุข หิงคานนท์, กฤษณา อิดใจ 2562 การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทยกรณีศึกษาเยาวชนในจังหวัดเชียงราย Media Literacy of Thai Youth Factors Analysis : A Case Study of Chiangrai Youth วารสารVeridian E Journal ปีที่12 เล่มที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2562 -
พูลสุข หิงคานนท์,ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช,อิศเรศ จันทร์เจริญ, จักรพันธ์ ชัยทัศน์ 2561 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเชียงราย Learning Styles Preference of Nursing Students at Chiangrai College วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค 2561 0.6 [TCI2]
อัญชลี ทองเสน, ดิเรก ธีระภูธร, พูลสุข หิงคานนท์ 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางการพยาบาล(Development of Learning Model Through Online Social Networks using Reflective Process to Enhance Creative Problem Solving Ability in Nursing) วารสารพยาบาลและสุขภาพปีที่ 12 ฉบับพิเศษม.ค.-มี.ค.2561 0.6 [TCI2]
สุวรรณา มากซุง, พูลสุข หิงคานนท์,อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 2561 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(Factors Affecting Exercise Behavior Among The Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients) วารสารพยาบาลและสุขภาพปีที่ 12 ฉบับพิเศษม.ค.-มี.ค.2561 0.6 [TCI2]
วัลยา ภาคภูมิ, พูลสุข หิงคานนท์ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบบารมีของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เขตภาคเหนือตอนล่าง (The Relationships Between Charismatic Leadership of Head Nurses at Patient’s safety Culture, University Hospitals, Lower Northern Region) วารสารพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับ 2 พ.ค.-ส.ค.2560 0.6 [TCI2]
หนึ่งฤทัย สิงห์ทา, พูลสุข หิงคานนท์ 2560 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (Effects of Enhancing Self-Efficacy Program on Prevention Behavior Among Risk Group Of Pre-Hypretension In Bankhok District, Uttaradit Province) วารสารพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับ 3 ก.ย.-ธ.ค.2560 0.6 [TCI2]
ธงวิไล กันทะสอน, เรณุการ์ ทองคำรอด, พูลสุข หิงคานนท์ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการบริหารความปลอดภัยในระบบบริการพยาบาลโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิในเขตภาคเหนือตอนล่าง(The Relationship between the empowerment of Head Nurses and Safety Management of Nursing Service System in Secondary Care Hospital, the Lower North Region) วารสารพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับ 3 ก.ย.-ธ.ค.2560 0.6 [TCI2]
ณัฐภรณ์ แช่มช้อย, พูลสุข หิงคานนท์ 2560 ผลของโปรแกรมการบริหารการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วม โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (The Effects of Participatory Accessibility Management in Medical Emergency System Program in Promphiram Hospital, Phitsanulok Province) วารสารพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับ 2 พ.ค.- ส.ค.2560 0.6 [TCI2]
ศิริวรรณ ถาคำ, พูลสุข หิงคานนท์ 2560 ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพตามความคาดหวังและตามความเป็นจริงของนักศึกษาพยาบาล(Idea and Real Professional Self Image in Nursing Student) วารสารพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับ 2 พ.ค.- ส.ค.2560 0.6 [TCI2]
ธารินี ฟังเสนาะ, พูลสุข หิงคานนท์ 2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง (Factor Influencing Transformational Leadership of Head Nurses University Hospital Lower Northern Region) วารสารพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับ 2 พ.ค.-ส.ค.2560 0.6 [TCI2]
ศิริเนตร เรืองหน่าย, พูลสุข หิงคานนท์, สาโรจน์ สันตยากร 2560 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความ สามารถในการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กของอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (The Effects of Empowerment Program on Ability to Screen Child Development of Health Volunteers, Muang District, Phitsanulok วารสารพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับ 1 ม.ค.-เม.ย.2560 0.6 [TCI2]
อรรัมภา เนื่องพุก, พูลสุข หิงคานนท์ 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับผลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกส่วนภูมิภาค ตามการรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย (The Relationship Between Perception of Strategic Leadership and Nursing Outcomes of Head Nurses, Provincial Army Hospital) วารสารพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับ 1 ม.ค.-เม.ย.2560 0.6 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน