ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนประวัติการศึกษา

๐ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2550
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พ.ศ. 2541

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2562 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2561 -2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
๐ 2559 -2561 รองคณบดี/อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
๐ 2551 -2559 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๐ 2547 -2551 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหัวหิน
๐ 2541 -2546 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, ยุภา โพผา,ศิปภา ภุมมารักษ์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2564 ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี Vol. 29 No. 1 (2021): January – April 2021 0.60 [TCI 2]
อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์,เกรียงวรา เข็มทอง,ธรณินทร์ เข็มทอง, มัณฑนา เป็งยาวงศ์ 2562 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี, 27(1) : 63-68. 0.6 [TCI2]
ศิริพร สมบูรณ์,ทัศนีย์ รวิวรกุล, ยุวดี วิทยพันธ์, ศิปภา ภุมมารักษ์ 2561 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ Journal Medical Health Science. 25(3). 0.8 [TCI1]
อณัญญา ลาลุน,ศิปภา ภุมมารักษ์,นารีรัตน์ ภักดีศิริวงษ์,พิมพ์รดา ธรรมมีภักดี,สุวรรณี มณีศรี. 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์. 5 (1) : 94-103. 0.6 [TCI2]
อณัญญา ลาลุน, ชมพู่ บุญไทย, ศรันย์ ปองนิมิตพร, เกรียงวรา เข็มทอง,ศิปภา ภุมมารักษ์, 2561 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ. ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, 8 (1) : 59-69. 0.6 [TCI2]
อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์,ไพฑูรย์ วุฒิโส 2561 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 12 (2) :167- 176. 0.6 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน