ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนประวัติการศึกษา

๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560
๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ภาคอินเตอร์) พ.ศ.2552
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล) พ.ศ. 2547

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 25620-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2553-2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
๐ 2548-2552 อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดสุพรรณบุรี
๐ 2541-2547 พยาบาลวิชาชีพ และหัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, นิยม มาชมภู, จิราวรรณ ศิริโสม 2564 ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ: อาหารป้องกันภาวะสมองเสื่อม วารสารพยาบาล, 70 (2) 0.8 [TCI 1]
พันเอกหญิง รศ. ดร. สายสมรเฉลยกิตติ, ผศ. ดร.ศิริพร พูลรักษ์, ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง, ผศ.ดร.ฤดี ปุงบางกระดี่, ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, พันโทหญิงเสาวนีย์ ทวีวานิชย์, อาจารย์ธีระชล สาตสิน 2564 ผลของโปรแกรมทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกต่อการเลิกบุหรี่ของทหารกองประจำการ วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค-มิ.ย 2564 (หน้าที่ 190-198) 0.8 [TCI 1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, รัชพร ศรีเดช, อนุสรณ์ แน่นอุดร 2564 บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 ม.ค-มี.ค 2564 (หน้าที่ 52-60) 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ประภาส ธนะ, รัชพร ศรีเดช, นพภัสสร วิเศษ 2563 ประสิทธิภาพของการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษา เรื่องการเลิกบุหรี่ทางออนไลน์ในสถาบันการศึกษา ในแกนนำพยาบาล. วารสารพยาบาล, 69 (1), 36-43 0.6 [TCI 2]
สุมิตรา สิทธิฤทธิ์, สิริกร สุธวัชณัฐชา, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ประทีป หมีทอง 2563 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย Nursing Public Health and Education Journal Vol. 21 No. 1 (2020): ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 0.6 [TCI2]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปรางค์ จักรไชย, รัชพร ศรีเดช,อนุสรณ์ แน่นอุดร 2563 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมที่บ้าน วารสารพยาบาลและการศึกษา Vol. 13 No. 1 (2020): January-March 0.6 [TCI2]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, วิภา เพ็งเสงี่ยม, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ 2562 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ ห้าองค์ประกอบและรูปแบบการเรียนรู้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 2561 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 86-92. 0.8 [TCI1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, เสรี ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปราช, กนก พานทอง. 2561 ผลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อคำภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจในผู้ใหญ่ตอนต้น วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 2561 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 หน้า 66-80. 0.6 [TCI2]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, เสาวลักษณ์ ทรัพย์อาภรณ์ 2561 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 41(2); 30-38. 0.6 [TCI2]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, สุมิตรา สิทธิฤทธิ์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม. 2561 ประสบการณ์การเป็นยายในครอบครัวที่มีบุตรสาวเป็นแม่วัยรุ่น วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 10(1); 142-153. 0.8 [TCI1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ประทีป หมีทอง. 2561 ปัจจัยที่เป็นตัวทำนายโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 35 (2); 128-139. 0.8 [TCI1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ ปรางค์ จักรไชย, พิมพ์พิศา ธนากรกลโกฐ์. 2560 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในชุมชน วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 11(ฉบับพิเศษ); 23-32. 0.8 [TCI1]
วิภา เพ็งเสงี่ยม, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, วาสนา พงษ์สุภษะ, ศิริรัตน จูมจะนะ. 2560 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา. 18(3); 83-95. 0.6 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน