ดร.มาลี เกื้อนพกุล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ประวัติการศึกษา

๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
๐ พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วพบ.กรุงเทพ 2522

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2561-2562 Senior Nursing-Midwifery Quality and Training Advisor Agence luxembourgeoise pour la cooperation au Developement
๐ 28 ตุลาคม 2528 -30 กันยายน 2560 อาจารย์พยาบาล วพบ.กรุงเทพ
๐ 2522-2528 พยาบาลประจำการ รพ.ราชวิถี
๐ 2522 พยาบาลประจำการ ตึกอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลราชวิถี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
มาลี เกื้อนพกุล, สุวิมล พนาวัฒนกุล, พีรยา นันทนาเนตร 2564 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมกรป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค 2564 (หน้าที่ 81-92) 0.80 [TCI1]
สุภัสสรา โคมินทร์, วรัญญา แสงพิทักษ์, มาลี เกื้อนพกุล, กนกอร ศรีสัมพันธ์ 2563 การพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย เรื่องกลไกการคลอด สำหรับนักศึกษาพยาบาล วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข NJPH ปีที่ 30 ฉบับที่ 2, กันยายน – ธันวาคม 2563 0.80 [TCI1]
สุภัสสรา ภูเมฆ, เอกชัย โควาวิสารัช, มาลี เกื้อนพกุล, วรัญญา แสงพิทักษ์. 2562 ปัจจัยทำนายความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี วารสาร การวิจัยสุขภาพและการพยาบาล Vol. 35 No3 (ก.ย.-ธ.ค.) 2019 0.80 [TCI1]
Gownoo lee. Sungmin Kim,Younglim Kho,Summi Kim,Seonyeon Lee,Gyuyon Choi, Jiwon, Park,Suwalee Worakhunpiset,Hyo-Bang Moon, Kamolnetr Okanuruk, Malee Geounuppakul, Jirat Tangtitawong,Kasem Wetsutthanon, Daungprateep Trisurat,Kyungho Vhoi. 2562 Urinary levels of phthalates and DINCH metabolites in Korean and Thai pregnant women across three trimesters. National library of Medicine,10.1016/j.scitotenv.2019.134822 N/A
หนังสือประกอบการประชุม
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน การประชุม ค่าน้ำหนัก
มาลี เกื้อนพกุล 2561 พยาบาล: การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertensive disorder in Pregnancy) เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรถ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย MFM 4.0 for Smart Thai family -
มาลี เกื้อนพกุล 2560 บทบาทของพยาบาลเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตช้าของทารกตั้งแต่ระยะเริ่มแรก (Team Approach for the Best Outcome in Early Onset Fetal Growth Restrictions) ประจำปี 2560 สมาคมเวชศาสตร์มารดาทารกในครรภ์ไทย เรื่อง การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ -
มาลี เกื้อนพกุล 2559 บทบาทของพยาบาลในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ที่มีภาวะน้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือดในปอดและการคลอดติดไหล่. ประจำปี 2559 สมาคมเวชศาสตร์มารดาทารกในครรภ์ไทย เรื่อง การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ -
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน