นางสิริลักษณ์ ซื่อสัตย์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชประวัติการศึกษา

๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
๐ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 2532

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2561 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๐ 2559-2560 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๐ 2554-2559 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
๐ 2538-2554 พยาบาลวิชาชีพ 5-7 โรงพยาบาลสงฆ์
๐ 2532-2538 พยาบาลวิชาชีพ 3-5 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์. 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 2560; 31(2): 73-86. 0.6 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน