นายยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ 2543 สมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2543

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2555-2562 อาจารย์ประหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
๐ 2544-2555 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
๐ 2543-2544 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, รัชพร ศรีเดช, อนุสรณ์ แน่นอุดร 2564 บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 ม.ค-มี.ค 2564 (หน้าที่ 52-60) 0.8 [TCI1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, สิริกร สุธวัชณัฐชา 2564 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่น วารสารพยาบาล ปีที่ 69 ฉบับที่ 3 ก.ค-ก.ย 2563 (หน้าที่ 20-26) 0.8 [TCI1]
Yodrawin Jornburom, Sirikorn Suthawatnatcha 2563 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่น Factors related to mental health of the elderly in transgenerational family วารสารพยาบาล, 69(3),20-26. 0.8 [TCI1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, วิภา เพ็งเสงี่ยม. 2562 ประสิทธิผลของการใช้แฟ้มสะสมผลงานต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วารสารการพยาบาลและการศึกษา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 0.6 [TCI2]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, วิภา เพ็งเสงี่ยม,พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ 2562 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและรูปแบบการเรียนรู้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วารสารการพยาบาลและการศึกษา,12 (2).86-96. 0.8 [TCI1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, นพภัสร วิเศษ. 2562 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจต่อความพร้อม ในการเปลี่ยนแปลงตนเองและพฤติกรรมอยากดื่มสุราของ ผู้ป่วยโรคติดสุราในชุมชน จังหวัดสระแก้ว วารสารพยาบาล,68 (3),64-71. 0.6 [TCI2]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์ 2560 ผลของโปรแกรมการฝึกคิดแบบหมวกหกสีที่มีต่อความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ The Effect of Six Thing hat Training Program on Higher-Order Thinking Skill of Nursing Students วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2560 34-43. 0.8 [TCI1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์ 2560 ผลของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพื่อลดความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารกองการพยาบาล, 44 (1).103-115. 0.6 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน