นางสาวรัชพร ศรีเดช

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสมทบ วพบ.สระบุรี 2546

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2560-2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
๐ 2553-2559 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ม.อิสเทิร์นเอเชีย
๐ 2551-2553 อาจารย์พิเศษผู้สอนภาคปฏิบัติ ประจำห้องคลอด คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
๐ 2550-2551 อาจารย์ผู้ช่วยสอนภาควิชา สูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
๐ 2546-2549 พยาบาลประจำการ ตึกอุบัติเหตุศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลสระบุรี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์, รัชพร ศรีเดช 2564 การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 22 ฉบับที่ 42 ม.ค-มิ.ย 2564 (หน้าที่ 107-114) 0.60 [TCI 2]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, รัชพร ศรีเดช, อนุสรณ์ แน่นอุดร 2564 บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 ม.ค-มี.ค 2564 (หน้าที่ 52-60) 0.80 [TCI 1]
ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, อ.ประภาส ธนะ, อ.รัชพร ศรีเดช, อ.นพภัสสร วิเศษ 2563 ประสิทธิภาพของการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษา เรื่องการเลิกบุหรี่ทางออนไลน์ในสถาบันการศึกษา ในแกนนำพยาบาล. วารสารพยาบาล, 69 (1), 36-43 0.60 [TCI 2]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปรางค์ จักรไชย, รัชพร ศรีเดช,อนุสรณ์ แน่นอุดร 2563 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมที่บ้าน วารสารพยาบาลและการศึกษา Vol. 13 No. 1 (2020): January-March 0.6 [TCI2]
ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, พรภิรมย์ หลงทรัพย์,อนุสรณ์ แน่นอุดร,รัชพร ศรีเดช 2562 ทัศนคติต่อการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บทความโปสเตอร์นำเสนอการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง ยาสูบกับสุขภาพปอด : บทบาทพยาบาล ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ -
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน