นางรุจาภา จิระประดิษฐ์ผล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล 2560
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ 2547

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2561-2562 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๐ 2559-2561 พยาบาลวิชาการ ฝ่ายพัฒนาพยาบาลทางคลินิก โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์
๐ 2556-2559 พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
๐ 2547-2556 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, ยุภา โพผา,ศิปภา ภุมมารักษ์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2564 ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี Vol. 29 No. 1 (2021): January – April 2021 0.60 [TCI 2]
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2563 อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 2563 ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 0.60 [TCI 2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน