อาจารย์กัลยภรณ์ เชยโพธิ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2542

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2564 – ปัจจุบัน อาจารย์กลุ่มสาขาวิชา การพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2563 – 2564 ผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
๐ 2561 – 2563 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย
๐ 2552 – 2560 พยาบาลหัวหน้าคลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
๐ 2551 – 2552 ผู้จัดการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวชธานี
๐ 2547 – 2551 พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
๐ 2542 – 2547 พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความทางวิชาการ
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
กัลยภรณ์ เชยโพธิ์ 2561 The Study of Comprehensive Geriatric Assessment and Evaluation of A Health Assessment Procedure for Elderly Health วารสาร แพทยสารทหารอากาศ Vol. 64 No.3 (2018): Sep-Dec (TCI 2) 0.6 [TCI2]
กันตาภัทร บุญวรรณ, ชัชวาล วงศ์สารี และกัลยภรณ์ เชยโพธิ์ 2561 โรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะที่ 3-4: การพยาบาลด้วยการสอนสุขภาพ Stage 3-4 of Chronic Kidney Disease (CKD): Nursing Care with Health Teaching วารสาร EAU HERITAGE JOURNAL Science and technology Vol. 12 No. 3 September-December 2018 (TCI 1) 0.8 [TCI1]
กัลยภรณ์ เชยโพธิ์. 2562 Older Care in An Urban Society and Functional Health Pattern Jวารสาร แพทยสารทหารอากาศ Vol. 65 No.3 (2019): Sep-Dec 0.6 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน