บัณฑิตพยาบาล

ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และไฝ่รู้

0
นักศึกษา
0
หลักสูตร
0
ผลงานวิจัย
0
บุคลากร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล กอปรด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN 1ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

พนักงานให้การดูแล (NA 4เดือน)

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมนักศึกษา
พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1
กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาได้รับรางวัล “นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นปี 2564 (5 สถาบันอุดมศึกษา)
กิจกรรมนักศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565
ThaiLISlogo RMUTT Discovery : Keyword Title Author
Scroll to Top