Identity ."บัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ด้านสุขภาพกอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้"

ThaiLISlogo Search Discovery Service : Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด


  13/07/2020

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฎิบัติ (สัมภาษณ์) เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
  25/06/2020

  ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

  25 มิถุนายน 2563 ประกาศผลส […]
  19/06/2020

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
  18/06/2020

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

  อัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบกา […]